ad

Zákony súvisiace s výkonom činností na elektrických zariadeniach

Dôležité upozornenia

Na základe zákona č. 124/2006 Z.z.  je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov, ako sú napr. pevné elektroinštalácie, spotrebiče používané pri administratívnych činnostiach, t.j. výpočtová technika.

Revízie elektrických spotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče, atď.) majú byť uskutočnené 1x za 24 mesiacov a kontrola týchto zariadení vykonaná 1x za 6 mesiacov.Revízie elektrického zariadenia (zásuvkové, svetelné obvody, atď.) v základnom prostredí sú povinné každých 5 rokov. V prípade ubytovacieho alebo školského zariadenia je revízia povinná každé 3 roky.

Na základe § 19 písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz činnosti alebo iný trestný postih.

 

Zákony súvisiace s výkonom činností na elektrických zariadeniach

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetiach výrobnej a nevýrobnej sféry. Podľa § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu technických zariadení. Na tento účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia a vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky výhradných technických zariadení. Zamestnávateľ je ďalej povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy technického zariadenia môže vykonávať iba oprávnená osoba na základe §24 zákona č. 124/2006 Z.z., na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preverenie technického stavu z hľadiska bezpečnosti, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku.

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje Inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie. Inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb. Inšpektorát práce zabezpečuje prostredníctvom inšpektorov práce vykonávanie inšpekcie práce a dozerá, či požiadavkám práce zodpovedajú výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska a pracovného prostredia.

Inšpektorát práce tiež vyšetruje príčiny vzniku závažných pracovných úrazov a môže podať návrh na začatie konania o odobratí oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, uloženie zákazu činnosti a môže tiež ukladať pokuty a blokové pokuty za priestupky až do výšky 100 000€, v prípade smrtelného úrazu minimálne 33 194€.

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov

  • A - spotrebiče poskytovane formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
  • B - spotrebiče používané vonkajšom priestore (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach apod.)
  • C - spotrebiče používane pre priemyselne a remeselne činnosti vo vnútorných priestoroch
  • D - spotrebiče používane vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.)
  • E - spotrebiče používané pre administratívne činnosti

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického ručného náradia

Skupiny elektrického náradia podľa pracovného využitia

  • skupina A - s naradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina B - s naradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín za rok)
  • skupina C - s naradím sa pracuje často dlhšiu dobu (viac než 250 prevádzkových hodín za rok).

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia podľa druhu objektu a zariadení

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

ads